Nyheter

 

 

 

Info – Årsmöte 2022

Brf Malackas årsmötet 2022, kommer att hållas på fastighetens innergård, på samma sätt som föregående år.

Datum: 1 juni, 18.00

Plats: Innergården vid pergulan

Sista anmälningsdag är fredagen 20 maj och anmälan ska lämnas i föreningens brevlåda, 17 C, 1 trappa ner.

Problem med fönster och dörrar: Blankett

FASAB kommer i slutet av september/början av oktober att åtgärda problem
med fönster och dörrar för de som önskar till ett självkostnadspris, se nedan från
föreningens stadgar.
I föreningens stadgar, 5 § står det följande:
Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland
annat:
fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt
all målning förutom utvändig målning; motsvarade gäller för balkong- eller
altandörr

Blankett hittar du här: Fönster och dörrar_210901_Blankett

2021-09-05

Problem med fönster och dörrar

Det har till föreningen inkommit meddelande om att medlemmar har problem
med fönster och dörrar. Vi har kontaktat FASAB i ärendet och väntar på att de
ska återkomma. Tyvärr är det semestertider nu, men vi återkommer så snart vi
har fått besked från FASAB.

I föreningens stadgar, 5 § står det följande:
Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland
annat:
fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt
all målning förutom utvändig målning; motsvarade gäller för balkong- eller
altandörr.

För att hålla nere kostnaderna, ber vi FASAB om ett erbjudande till samtliga
som önskar hjälp med fönster och dörrar.

2021-08-02

/Styrelsen

Info – Årsmöte 2021

Brf Malackas årsmötet 2021, kommer att hållas på fastighetens innergård, på samma sätt som föregående år (enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om sammankomster).

Datum: 15 juni, 18.00

Plats: Innergården vid pergulan

Inbjudan tillsammans med handlingar kommer att delas ut i dagarna, senast måndagen den 31 maj (i enlighet med föreningens stadgar).

Sista anmälningsdag är den 8 juni och anmälan ska lämnas i föreningens brevlåda, 17 C, 1 trappa ner.

Styrelsen anlitar förvaltare

Styrelsen har beslutat att fr o m den 1 januari 2021 anlita Götalands Fastighets-förvaltning (GFF).

Bakgrund

Som ett led i att säkra föreningens förvaltning, främst med fokus på ekonomisk administration, har styrelsen beslutat att anlita en extern förvaltare. GFF rekom-menderas av föreningens revisor Johan Törnqvist (Revisionsbyrån).

Styrelsen står inför förändringar under 2021 som föranleder bedömningen att det är för föreningens bästa att vissa delar läggs ut på en extern aktör.

* Fr o m den 1 januari 2021 tar GFF över den ekonomiska förvaltningen.

* GFF kommer att varje månad skicka ut avi för månadsavgift.

* GFF kommer att vara avsändare gällande påminnelser vid utebliven eller

försenad inbetalning.

* GFF kommer att vara avsändare på avi för inträdesavgift, pantsättning och vid

andrahandsuthyrning.

2020-12-22

/STYRELSEN

Info om låsbyte i hela föreningen

Som har framgått av tidigare information har planerats för byte av samtliga lås i föreningen.

Det börjar närma sig start för detta.

STEG 1

–    Varje lägenhet kommer att först kvittera ut tre st nycklar i det nya systemet.

–    Ledamöter från styrelsen kommer att besöka varje lägenhet och mot kvittens överlämna de första tre nycklarna. Ledamöterna kommer att uppvisa legitimation.

–    Varje lägenhet kommer att via särskild blankett kunna lämna medgivande att föreningen använder huvudnyckel i det fall att man inte kan vara hemma vid tiden för låsbytet.

–    Lägenhet som i det gamla systemet har fler än de tre nycklar som är standard (t ex för hemtjänst) kan vid utdelningen ange hur många ytterligare nycklar man behöver i det nya systemet. Vid beställning vid detta tillfälle blir kostnaden 250 kr/nyckel.

–    Vid efterbeställning vid ett senare tillfälle är kostnaden 400 kr/nyckel. Efterbeställning sker via särskild blankett som delas ut till alla lägenheter efter att det nya systemet har tagits i bruk. Blanketten hittar du här: Nyckelrekvisition

–    Kostnader för extra nycklar betalas i efterskott till föreningens bankgiro 654-8218. Ange det gamla lägenhetsnumret, samma som vid avgiftsinbetalning.

STEG 2

–    När nycklar har fördelats enligt ovan inleds låsbytet.

   Låsbyten påbörjas i gemensamma utrymmen, på tider angivna via anslag på entrédörrar alternativt i brevlåda hos resp lägenhet.

–    Låsbytet fortsätter därefter med låsbyten i enskilda lägenhetsdörrar, på tider angivna via anslag på entrédörrar alternativt i brevlåda hos resp lägenhet.

–    Låsbytet innebär endast att låsmästaren vistas i direkt anslutning till ytterdörren och kommer alltså inte att gå in i lägenheten. Dörren måste vara öppen under installationen.

–    Låsbytet innebär endast att själva låskolven byts. Trycke (handtag) och annat kring låset/dörren kommer att kvarstå.

2020-01-27

/Styrelsen

Info om nya låssystemet iLOQ

ALLMÄNT

Föreningen kommer inom kort att utrustas med ett nytt låssystem som heter iLOQ. Det är ett elektroniskt nyckel- och taggsystem. För att låsa upp cylindern, sätt i nyckeln helt och vrid om nyckeln. Om cylindern inte öppnar, ta ur nyckeln och för in den på nytt, denna gång något långsammare. För alltid in nyckeln mjukt och försiktigt. Elektrisk energi genereras när nyckeln förs in i cylindern. Det krävs ingen dragning av el. Om rörelsen är för snabb, förblir cylindern i låst läge. Använd inte våld och böj inte nyckeln när den förs in i cylindern.

System och installation kommer från företaget Presom Säkerhet AB i Kristianstad. Ett fåtal  säkerhetstekniker från Presom installerar de nya låsen. Säkerhetsteknikerna kommer att bära märkta arbetskläder och särskilt ID-kort.                             

TAGGFUNKTION

Inbyggt i varje nyckel finns en tagg som motsvarar dem som föreningen tidigare har tillhanda-

hållit separat (platt svart eller lite tjockare i blått, gult och rött). Funktionen är densamma som med de separata taggarna – man håller nyckeln mot läsaren i porttelefonen och entrédörren låses upp. Varje nyckel kommer att ha en separat färgad del på handgreppet för att underlätta vid spärr av nyckel och tagg samt vid nytillverkning.

SÄKERHET

Det nya systemet är mycket praktiskt och tryggt för de boende. I händelse att man tappar bort en nyckel, kontaktar man omgående styrelsen som tillser att den borttappade nyckeln stängs ner i systemet. En upphittad nyckel är därefter helt obrukbar.

GRUNDLÄGE

Varje lägenhet tilldelas tre st nycklar. Dessa är programmerade att passa i respektive lägenhet, entrédörrar, dörrar i källare och vindsgångar samt sophuset.

NY ELLER FLER NYCKLAR

Styrelsen sköter själv programmering av ny eller fler nycklar och delar ut programmerade nycklar till beställaren. Varje ny nyckel är förenad med en kostnad som medlemmen själv får stå för. Föreningen behöver inte anlita någon låsfirma för denna hantering, ej heller ska en nyckel tillverkas, vilket ger en snabbare åtgärd. Lägenhet som i det gamla systemet har fler än de tre nycklar som är standard (t ex för hemtjänst) kan vid utdelningen ange hur många ytterligare nycklar man behöver i det nya systemet. Vid beställning vid detta tillfälle blir kostnaden 250 kr/nyckel.

Vid efterbeställning vid ett senare tillfälle är kostnaden 400 kr/nyckel. Efterbeställning sker via särskild blankett som delas ut till alla lägenheter efter att det nya systemet har tagits i bruk. Blanketten kommer även att finnas på föreningens hemsida: www.brf-malacka.se

I utgångsläget är alla nycklar likadana, obrukbara. Via datasystemet programmeras respektive nyckel så att den öppnar de dörrar som den specifika lägenheten äger tillträde till. I allt väsentligt är det samma upplägg som i det gamla systemet.

GARAGE

De som har garage kommer att kunna använda sin lägenhetsnyckel till detta. När man inte längre ska ha garage, eller när man får ett garage programmeras nyckel/nycklarna om så att de motsvarar det aktuella behovet.

TVÄTTSTUGOR, TORKRUM OCH MANGELRUM (endast i 17-huset)

Precis som tidigare kommer en nyckel till tvättstuga att hänga utanför respektive tvättstuga.

Detsamma gäller torkrum och mangelrummet (som endast finns i 17-huset).

Medlem har tillträde till båda tvättstugorna – bokning sker med bokningskloss.

ÖVRIGA SOM HAR TILLTRÄDE TILL FÖRENINGEN

Utöver boende i föreningen har följande tillträde genom nyckel och/eller tagg:

– Postnord (tagg)

– Tidningsbud (tagg)

– Renhållningen (nyckel)

– Fasab (yttre fastighetsskötsel) (nyckel)

– Björklunda Städ AB (inre fastighetsskötsel) (nyckel)

– ALT (hissfirma) (nyckel)

– Bravida/Nilssons El (nyckel)

– C 4 Energi (nyckel)

2020-01-21

/Styrelsen

Bl a därför ökar avgiften 2020…

Som har framgått av personliga brev har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften med 5 % för 2020. Nedan återfinns ett antal mer eller mindre kostsamma åtgärder som har genomförts under det senaste året alternativt som är planerade för den närmaste tiden:

SLUTFÖRT

– Reliningen föranledde föreningen att låna 12,5 Mkr.

– Nya stup- och hängrännor samt plåtarbete på takterrasser, vingskenor och entrétak, nu i samma färg som balkongfronter och fönsterbågar. Enhetligt och snyggt.

– Armaturer inom- och utomhus har bytts till ny energisnål och modern design.

– Nya dörrstängare har monterats på respektive entrédörr. Dörrarna går nu att ställa upp. Se anslag i glasskåp. Använd aldrig kil för att ställa upp dörrarna.

– Timer har installerats i resp tvättstuga för att tvättiderna lättare ska kunna följas.

ÅTERSTÅR

– Spräckta stenplattor vid vissa entréer ska åtgärdas.

– Belysning i rabatterna kommer att bytas ut mot helt ny i samband med att trädgården

färdigställs framåt våren.

– Tyréns arbetar med ett nytt underlag för trädgårdens utformning.

– Nya rör mellan husen för att i enlighet med regler från kommunen separera dagvatten från spillvatten innebär sannolikt en ansenlig utgift för föreningen.

– Helt nytt elektroniskt låssystem för alla lås i föreningen.

– Aviserad ökning avseende vattenkostnader med 8 %.

– Ökade kostnader för fjärrvärmen med 1 %.

2019-12-13

/Styrelsen

Info om hur du ansöker om parkeringsplats/garage

Man anmäler sitt intresse skriftligen (lämnas i föreningens brevinkast i 17C, källarplan).

Ansökan avser en garageplats, men man kan erbjudas en parkeringsplats i väntan på garage utan att mista sin köplats till.

Tilldelning sker enligt turordning. Vilken köplats man har delas ut i brevinkastet för de som ansökt, vid förändring i kön.

2019-11-18

/Styrelsen

Entrédörr kan nu ställas upp vid in- och utpassering

1. Öppna dörren, ca 100 grader, förbi trögt läge.

2. Släpp försiktigt.

3. Dörren stannar i läge ca 90 grader.

4. Stäng dörren genom att löst dra igen dörren.

Användning av kilar i entréerna är förbjudet. Kilar kommer att avlägsnas.

2019-11-07

/Styrelsen

Diverse kring renovering o d.

Byte av armaturer är i stort slutfört. Inomhusarmaturer reagerar på ljusinsläpp och tänds till

10 % när det är mörkt nog. Vid rörelse i utrymmet tänds armaturer till 100 % efter hand som man passerar. Nya armaturer är beställda till lyktstolpar mot Wahlbergska Stiftelsen.

Byte av stuprör och takrännor har pågått under en tid. Det arbete som kräver hög lift (blå) på våra gångar har slutförts. En annan lift (gul) ska användas för arbete på övriga delar av våra hus. Plåtfirman ska återuppta arbetet under v 44 och förhoppningsvis kunna hålla på tills arbetet är färdigställt – utan större avbrott.

Piskbalkongerna/takterrasserna har fått ny plåt. Nya kuddar till möblemangen kommer till våren 2021.

Plattsättning och röromläggning för dagvattnet är pågående och beräknas vara utfört inom kort. 

I samband med plattomläggning så kommer belysning i rabatterna att bytas ut. 

Fasab ansvarar för föreningens yttre underhåll. Fasab anlitar Björklunda för inre underhåll såsom trappstädning etc.

Timerfunktion installeras på resp tvättmaskin för att stämma överens med tiderna för tvättstuga.

Bokstäver ska monteras på respektive entrédörr (15 A, 17 B o s v)

Nya dörrstängare ska monteras på respektive entrédörr. Dörrstängaren ska gå att ställa upp likt dem i skyddsrum/cykelförråd. Styrelsen hoppas att denna funktion ska motverka att medlemmar använder kilar att ställa upp dörrarna, vilka tar skada av det.

2019-10-31

/Styrelsen

Diverse renoveringar framöver

Byte av armaturer fortsätter snart i källargångar och soprum.

Byte av stuprör och takrännor inleds inom kort, även plåt på takvinklar o d kommer att ingå. Lift kommer att användas för detta arbete. Även piskbalkongerna/takterrasserna kommer att åtnjuta plåtarbete och målning.

När ovanstående är slutfört (när lift inte längre behövs) inleds arbete med trädgård och plattor. Styrelsen har beslutat att gångarna ska beläggas med nya plattor. Jämstorps Entreprenad anlitas för detta arbete.

Belysning i rabatterna kommer att åtgärdas sist, när plattor och övrigt arbete kring trädgården är färdigt. Mer info när det närmar sig.

Styrelsen har slutit nytt avtal med Fasab som fr o m den 1 oktober 2019 kommer att ansvara för föreningens allmänna underhåll.

2019-08-15

/Styrelsen

”Tryckfel” i Malacka Nytt

I Malacka Nytt som delades ut torsdagen den 20 juni, fanns en gammal text kvar i dokumentet. I varje trapphus finns ett Malacka Nytt med en postit samt en pil som visar den felaktiga texten!

2019-07-01

/Styrelsen

Ny belysning

I trapphus, soprum m fl allmänna utrymmen.

Som tidigare har meddelats har styrelsen beslutat att byta ut en majoritet av föreningens belysning. 

Inom kort inleds arbetet med att byta belysningen i trapphus, källar-gångar, entrébelysning, sophus samt viss fasadbelysning. 

Befintlig belysning på vindarna kommer i möjligaste mån att justeras för större känslighet och längre brinntid. 

Belysning i rabatterna kommer att åtgärdas sist, när plattor och övrigt arbete kring trädgården är färdigt. 

All belysning inomhus kommer att vara av typen LED med rörelse-sensorer. Skenet blir varmvitt. 

2019-05-27

/Styrelsen

Containerdag ny belysning

Föreningen erbjuder boende i Brf Malacka att ha tillgång  till en container för ”grovsopor” för rensning av t ex. vinds- och källarförråd.

Styrelseledamot kommer att finnas vid containern de tider som den hålls öppen.

TID:      Lördagen 25/5 kl 09-11, 13-15

              Söndagen 26/5 kl 09-11, 13-15

TID:      Vid grusgången mellan Tredalagatan 13 och 15

OBS!    Det är inte tillåtet att kasta

              ellartiklar (inkl alla typer av hushållsel)

              – däck och liknande

              – tryckimpregnerat trä

              – vitvaror

              – målarfärg och annan kemteknik (lim, rengöringsmedel, polermedel mm)

2019-05-17

/Styrelsen

Ny belysning

Styrelsen har beslutat att byta ut all belysning i trapphus, soprum, källargångar, viss fasadbelysning samt att korrigera vindsbelysning.

All belysning kommer att vara av typen Led med rörelsesensorer.

Medlem har möjlighet att ta del av två alternativ av ljustyp, som styrelsen har att ta ställning till.

I entréplan i 15 B (neutralvitt ljus) respektive i 17 B (varmvitt ljus) har de två ljuskällorna installerats.

Under provperioden MÅSTE kanpp på väggen användas för att tända belysningen.

I händelse att man har en åsikt om vilken ljustyp man föredrar så kan man lämna en lapp i föreningens brevlåda vid styrelserummet i 17 C, en trappa ner.

2019-05-04

/Styrelsen

 

Annons
%d bloggare gillar detta: